Til innholdet

BETALING OG RETURINFO

BETALINGEN

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

BETALING PÅ KREDITT

Vi krever ingen forhåndsbetaling. Du kan betale gebyrfritt på forhånd. Kreditt 10 dager belastes med kr 29,- i gebyr Kreditt 1. juni belastes med kr 99,– i gebyr. For å kjøpe på kreditt må du være over 18 år. Hvis du er under 18 år må du ha en foresatt som står ansvarlig for betalingen. Betalingsinformasjon følger med varene.

ANGRERETT / RETURINFO

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

- Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er levert.
- Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er levert.
- Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er levert

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

ANGRERETT, BYTTE OG RETUR

Du har 14 dagers retur-/angrerett for bytte eller tilbakebetaling hvis varen er ubrukt. Dette gjelder ikke russekort og annen spesialproduksjon. Sammen med leveransen får du et ferdig utfylt returkort som du klistrer på pakken og leverer på nærmeste postkontor/post-i-butikk. Vi bytter gjerne varer for deg, men du blir belastet for frakt ved retur og bytte, 179,– hver vei, til sammen 358,–. Du betaler ingen frakt hvis returen skyldes feil fra vår side. Noen ganger lønner det seg ikke å returnere varer fra Grunnpakken eller tilbudsvarene da både rabattene og frakten trekkes fra i beløpet du får tilbakebetalt. Ved bytte lønner det seg heller ikke å returnere en vare som koster mindre enn fraktkostnaden 179,–. Hvis du har spørsmål rundt dette, så kontakt oss på support@russedress.no før retur. Du har angrerett ved å gi melding til Russedress før utløpet av angrefristen som er 14 dager fra du får varen(e) i fysisk besittelse. Standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema) følger med leveransen av varene. For Russekort og andre varer som er fremstilt etter forbrukers spesifikasjoner gjelder angrefristen 14 dager fra dagen denne varen er bestilt. Kunden må selv bære fraktkostnadene dersom angreretten brukes.

FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING - KJØPERENS RETTIGHETER OG FRIST FOR Å MELDE KRAV

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post, support@russedress.no).