Til innholdet

OM OSS

INITIATIV FOR ETISK HANDEL

Russedress er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Gjennom vårt medlemskap i IEH forplikter vi oss til å jobbe målrettet med etisk handel. Vi vil kontinuerlig forbedre vår produksjon samt arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører.

ETISKE RETNINGSLINJER

Vi krever at alle som produserer for oss forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer, Codes of Conduct. Retningslinjene er utviklet i samarbeid med IEH og stiller visse krav til våre produsenter som:
– respekt for lover og regler
– rett til å fagorganisering og kollektive forhandlinger
– ingen diskriminering, tvangs- eller barnearbeid
– forsvarlige arbeids- og lønnsforhold
Våre leverandører er forpliktet til at deres forretningspraksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder.

HVOR PRODUSERER VI VARENE

Vi produserer mesteparten av våre varer i Kina og Norge. Vi eier ingen fabrikker, men i Kina handler vi fra eksportører og produsenter som også produserer for store norske og skandinaviske varemerker og som i likhet med oss har innarbeidet etiske retningslinjer som en del av sine betingelser.

BSCI

90% av våre produsenter i Kina er medlem av Business Social Compliance Initiative. BSCI er etablert av Foreign Trade Association, og imple­menterer arbeidslivstandarder (Codes of Conduct) som beskytter arbeidernes rettigheter. Gjennom BSCI-medlemskapet forpliktes produsenten til å gjennomføre eksterne inspeksjoner som fokuserer på helse, sikkerhet og sosiale forhold. Etter endt inspeksjon mottar fabrikken en rapport med en eventuell forbedringsplan. Deretter gjennomføres en oppfølgingskontroll for å påse at feil og mangler faktisk er utbedret. Vi velger for­trinnsvis leverandører som er medlem av BSCI.

KONTROLLER

Vi besøker selv fabrikkene for å sjekke forholdene. Dette er med på å styrke samarbeidet og gir en god dialog med hensyn til videre utvikling. I tillegg til at vi har innarbeidet etiske retningslinjer som en del av avtaleverket, at fabrikken er medlem av BSCI og at vi foretar egne inspeksjoner, søker vi også hjelp fra andre som har god 
erfaring med fabrikkontroller. I desem­ber 2016 foretok vi en tredjeparts inspeksjon med kinesisk spesial­rådgiver bosatt i Norge. Han har tidligere år gjort samme oppdrag for oss og andre norske importører. Vi vil også i fremtiden fortsette med tilsvarende kontroller.

PRODUKTSIKKERHET

Russedress har som krav til sine leverandører at de må opplyse om alle underleverandører for 100% sporbarhet på våre produkter. Dette styrker vår produksjonssikkerhet og gir oss større innsikt ved eventuelle avvik. Våre leverandører plikter å følge vår egen utarbeidede restriksjonsliste for kjemikalier, Restricted Chemical List. Listen angir kjemikalier som enten er forbudte eller kun tillatt i begrensede mengder i henhold til REACH-forskriften (det europeiske kjemikalieregelverket), CLP (klassifisering og merking av kjemikalier), samt den norske produktforskriften. Vi benytter uavhengige laboratorier i Norge, Sverige og Kina som tester og kontrollerer tekstiler og andre produkter for å avklare at de ikke inneholder ulovlige eller farlige stoffer.

ØKO-TEX STANDARD 100

Vi har Øko-Tex 100 Standard sertifisering på de aller fleste av våre klær. Sertifiseringen garanterer at produktet er testet og ikke inneholder ulovlige eller skadelige stoffer.

MILJØANSVAR

Vi er opptatte av å redusere miljø- og klimabelastning knyttet til vår daglige drift og produksjon. Vårt mål er å ta valg som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. Vårt ansvar dekker hele verdikjeden, fra design og produktutvikling, produksjon, transport, logistikk, administrasjon og lager. 
Vi ønsker å være en pådriver for å sikre at våre produkter er produsert under de beste forhold for både mennesker og miljø. Vi bruker ikke pels i vår produksjon. Russekortene er trykket på miljømerket papir. Varene blir pakket og sendt ut i plastemballasje merket Nr. 2 PE-HD. Dette betyr at plasten er av typen polyetylen/polyeten som regnes for trygg. Kildesortering er grunnleggende fordi vi har spesielt mye kartong og plast. Vi er medlem av godkjent returselskap for EE-avfall. Transport av varer fra fabrikkene i Kina til Norge skjer fortrinnsvis med båt eller tog.

AMNESTYS KAMPANJE MOT VOLDTEKT

Vi har i tre år distribuert strykemerker for «nei er nei»-kampanjen til våre kunder.

Dette er noe hva Amnesty skriver på sine nettsider:
Det er en grunnleggende menneskerett å bestemme over sin egen kropp og seksualitet. En voldtekt er å frata et menneske denne retten. En undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress viser at nesten hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for voldtekt. Nær halvparten forteller de ble voldtatt før de fylte 18 år.
Det er viktig å være klar over at også menn og transpersoner blir utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep. Festrelaterte voldtekter utgjør ifølge Kripos den største andelen av anmeldte voldtekter i Norge. Amnesty mener kunnskap og økt bevisstgjøring er den beste forebyggingen mot voldtekt. Derfor er det viktig å snakke om sex og 
samtykke, og om betydningen av respekt for egne og andres grenser. Vi mener et nei er et nei, og skal respekteres – uansett! Amnesty International vil bidra til at russen kan ta opp voldtektstematikken 
på skolen og i andre sammenhenger.